باورم کن بی تو تنهام تونباشی سرددنیا

      بذارآدمابدونن عاشقم عاشقی رسوا

         اگه روزی بدونم که تودیگه منونمیخوای

             اگه دنیامنوبخواد بی تودنیانمیخوام.

دسته ها : باور
چهارشنبه نهم 2 1388
X